หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
แกลอรี่
กิจกรรมเพื่อสังคม
ติดต่อ
 

โครงการ รักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทงาน : บริหาร - โครงการ
          ลูกค้า : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
            ที่ตั้ง : พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    ภาคกลาง ภาคใต้
            พ.ศ. : 2552 / 2553 / 2554
งบประมาณ : 64 ล้านบาท / 27 ล้านบาท / 32 ล้านบาท

             พัฒนาชุมชน จัดการความรู้และสื่อความองค์กร โดยร่วมบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการฯกับลูกค้า
     เพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม Road Map และมุ่งเน้นให้พื้นที่ดำเนินงานสามารถเป็นแหล่งความรู้
     เพื่อขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงผลิตสื่อต่างๆของโครงการเช่น
     จดหมายข่าว นิทรรศการประจำตำบล ฯลฯ โดยดำเนินงานผ่านกลไก 2 ส่วน คือ
             1.ศูนย์ข้อมูลกลาง ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลโครงการให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้
                ผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกระดับ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน และสื่อสารสาธารณะ
                ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นหนึ่งเดียว
             2.จัดการความรู้ รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้ในพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
                ภาคสนาม และส่งต่อความรู้ที่รวบรวมได้คืนให้กับพื้นที่ดำเนินงานใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อสิ้นสุดโครงการ