หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
แกลอรี่
กิจกรรมเพื่อสังคม
ติดต่อ
 

บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด

 

ประเภทงาน : บริการออกแบบ จัดทำพิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ และนิทรรศการ
                     : บริหารพิพิธภัณฑ์ และศูนย์เรียนรู้
                     : บริหารโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
                     : บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
                     : ให้คำปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนแม่บทโครงการ
                     : บริการสื่อสร้างสรรค์ครบวงจร อาทิ หนังสือ สิ่งพิมพ์
                       สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเพื่อการเรียนรู้

 
 


   บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด ตั้งขึ้นในพ.ศ. 2534 เป็นบริษัทอันดับที่ 13 ของกลุ่ม
บริษัทแปลนซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการ "เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนที่มั่นคง ก้าวหน้า
มีชีวิตชีวา เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม"กล่าวคือ

   - เป็นองค์กรธุรกิจที่สร้างสรร มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการประกอบการ
   - ให้ความสำคัญกับ "คน" และพร้อมให้โอกาสขยายศักยภาพ
   - มีส่วนร่วมจรรโลงสังคม

   กลุ่มบริษัทแปลน ประกอบด้วย แปลน อาคิเต็ค แปลน แอสโซซิเอทส์ แปลน สตูดิโอ
แปลน คอนซัลแตนทส์ แปลน เอนจิเนียริ่ง แปลน แอนด์ ดิเวลล็อปเมนท์
แปลน โมทิฟ แปลน แอสเซท แปลน กราฟฟิก แปลน พริ้นติ้ง แปลน ฟอร์ คิดส์
แปลน ปริทัศน์ แปลน ครีเอชั่นส์ และพีพีแอลเอ็นจิเนีย

   กลุ่มบริษัทแปลน ทำธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลเสมอมา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกัน
ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในกรณีเร่งด่วนเฉพาะหน้า เช่น เหตุการณ์สึนามิ เหตุการณ์
มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 และการร่วมกันสร้างความยั่งยืนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการแปลนรักษ์ ที่ทำต่อเนื่องกันมาถึง 13 ปี